Axelvolds historia

Familjen Wachtmeister äger och driver godset Axelvold som funnits i familjens ägo sedan 1699. Godsets historia inleddes 1564 då Axel Tönnesen Viffert erhöll gården som pantgods tillsammans med annan jordegendom. Det var Axel Tönnesen Viffert som gav namn åt Axelvold, som betyder “Axels vallar” eller “Axels välde”. Han ligger begravd i Lunds domkyrka. 

Kronan kom att lösa in hela Svalöv. Axelvold blev åter ett frälsegods då Melkior Gregersen Ulfstand bytte till sig gårdar i Svalövs socken. Hans ättlingar blev de sista att av släkten Ulfstand att äga Axelvold.

År 1699 kom godset i den framgångsrike officeren Isaac von Lindes ägo och sedan dess ägs Axelvold av hans ättlingar. Isaac von Linde stred för Karl XII i det ryska fälttåget, där han också stupade. Hans väl använda värjor bevaras intakta på Axelvold. I början av 1700-talet bosatte sig Isaac von Lindes barn på Axelvold. Vid denna tid började gårdsmiljön med ekonomilängor, dammar, vägar och alléer ta sin nuvarande form.

Axelvold kring 1785. Akvarell av Sigfrid Rålamb. Grundstrukturen är densamma som idag. I bildens mitt syns tegeltaksklädda herrskaps- och köksflyglar som under 1800-talet förbands med en huvudbyggnad. Porthusen finns kvar och hade halmtak in på 1940-talet.

Ättlingar till von Linde kom att under släkterna Berg von Linde och sedan 1961 Wachtmeister att inneha godset. Ägare idag är Claus Wachtmeister. VD är hans dotter Stephanie Wachtmeister.

På Axelvold finns ett ovanligt välbevarat godsarkiv som täcker gårdens historia genom seklerna.