Axelvolds byggnader

Under 1770-talet uppfördes en ny gårdsanläggning med de för tiden typiska gråstensbyggnaderna. Samtidigt restes de två bostadsflyglarna som ännu står. Den bortre västra flygeln var avsedd för herrskapet och den närmare östra för tjänstefolk och kök.

Vid entrén står två korsvirkesbyggnader som tros vara gårdens äldsta. De härstammar sannolikt från 1600-talets slut.

Den norra av två korsvirkeslängor som omsluter Axelvolds entré.
Längorna är sannolikt från 1600-talet. 

Axelvolds moderna bebyggelsehistoria inleds av Otto Salomon Berg von Linde. Denne lät uppföra dagens huvudbyggnad. Han anlitade tidens modearkitekt Carl Georg Brunius (1792–1869). Brunius lät förbinda den nya huvudbyggnaden med de två befintliga flyglarna. En symmetrisk grundstruktur pryds av dekorativa tegeldetaljer i gotiserande stil. Helheten är ett typexempel på Brunius arkitektoniska ideal.

Axelvold värnar platsens lokala byggnadstradition och arbetar kontinuerligt och varsamt med byggnadsvård efter historiska förebilder.